Käitaja nimi:

AS Maardu Terminal

Käitise nimi:

Nõlva 13 terminal (Scantransi terminal)

Käitise aadress:

Nõlva 13, Tallinn, Harju maakond

Ohutusabinõude kohta saab täiendavat teavet:

Argo Suursoho, terminali juht,

Tel: +372 6 096 024, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nõlva 13 terminal on käideldavate kemikaalide mahust tulenevalt A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Pädevatele asutustele on esitatud kemikaaliseaduse alusel nõutud dokumendid. Ettevõttele on väljastatud Kemikaaliseaduse alusel luba nr. OKK-21-14. Ettevõtte tegevusalaks on vedelkütuste käitlemine ja ladustamine.

Infot viimase kohapeal tehtud riikliku järelevalve toimingu kuupäeva kohta on võimalik leida Päästeameti kodulehel (https://www.rescue.ee/et/kodanikule/kemikaaliohutus/ohtlikud-ettevotted.html) ja üksikasjalikku teavet viimase järelevalve toimingu, inspekteerimise kava ning täiendava teabe kohta on võimalik saada pädevatelt asutustelt: Päästeamet (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., üldtelefon: 6 282 000) ja Tehnilise Järelevalve Amet (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., üldtelefon: 6 672 000). Samuti on võimalik küsida täiendavat teavet Terminali juhilt.

Suurõnnetust põhjustada võivad ained:

Kemikaali nimetus

Ohuklassi-fikatsioon

Omaduste kirjeldus

Ohupiktogrammid

Raske kütteõli

Carc. 1B; Acute Tox. 4; Toxic to rep. 2; STOT RE 2; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1

Tumepruun, kuni mustjas vedelik

 

Bensiin

Flam. Liq. 1, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Muta 1B, Carc 1B, Repr. 2, Aquatic Cronic  2

Iseloomuliku lõhnaga läbipaistev kergesti aurustuv vedelik.

 

Diislikütus

Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Acute Tox. 4, Carc. 2, STOT RE 2, Aquatic Cronic 2

Diislikütusele iseloomuliku lõhnaga läbipaistev kollakas vedelik

 

 

 

Suurõnnetuste ohu laad, stsenaariumid ja võimalik mõju:

Ohu laad

Stsenaarium

Võimalik mõju

Põleng mahuti-pargis

Välise süüteallika toimel või tuleohutusnõuete eiramisel tekkinud tulekahju mahutipargis võib tekkida suuremahuline põleng

Mõju ulatus jääb peamiselt terminali piiridesse, kuid võib mõjutada terminali lähiümbruses paiknevaid inimesi (kuumakahjustused)

Bensiini-tsisterni BLEVE

Bensiinitsisterni täiemahulise põlengu korral võib tekkida bensiini mahuti plahvatuslik põlemine

Ohustatud on 169 m raadiuses paiknevad hooned (kuuma-kahjustused või süttimine) ja kuni 386 m raadiuses paiknevad kaitsmata isikud (kuumakahjustused). Kahjustusi võivad saada peamiselt terminali ehitised, kuid osaliselt ka naaberettevõtete vara (hooned ja vallasvara). Keskkonna mõjud kaovad tulekahju kustutamise järgselt.

 

Joonis. BLEVE ohualad ehitistele: 169 m ja inimelule 386 m.

Rakendatavad meetmed tagajärgede piiramiseks, sh kaitsevahendite ja ressursside loetelu:

Käitises teostatakse tehniliste sõlmede ja seadmete regulaarseid hoolduseid. Käitises on koostatud ohutusalased juhendmaterjalid (sh Hädaolukorra lahendamise plaan), mille alusel on käitise ja seda teenindav personal ning territooriumi kasutajad ohutus- ja reageerimisalaselt koolitatud.

Reostuse likvideerimiseks: absorbent, saepuru; Tulekahju kustutamiseks: tulekustutid, tuletõrjepostid, tulekustutusauto, sprinklersüsteem mahutitel, vahtkustutussüsteemid põlevkemikaalide vallitusaladel (sh vahuaine); Turvalisuse tagamiseks: aiaga piiratud ala, isikukaitsevahendid, 24 h sadamaterritooriumi mehitatud ja tehniline (video)valve.

 

Avalikkuse teavitamine ohust:

Teave õnnetusest edastatakse ohusireenidega; telefoni teel Päästeametile, Tehnilise Järelevalve Ametile, kohalikule omavalitsusele ja naaberettevõtetele; esimesel võimalusel edastatakse teave ettevõtte kodulehele: maarduterminal.ee. Vajadusel täiendav teave meediakanalitest: Vikerraadio (104,1) või Raadio 4 (94,5) või telekanal ETV

 

OHUSIREENID:

Üldhäire signaal Minuti pikkune tõusev ja langev heli, korratakse vähemalt kolm korda 30-sekundilise pausi järel. Üldhäire signaali kasutatakse tähelepanu saamiseks ohtude puhul, st, et ohu kohta on oodata täiendavat teavet!
Üldhäire lõpp Ühtlane minutipikkune heli, mida edastatakse üks kord. Häire lõpu signaal tähendab, et oht on möödas.
Testsireen Ühtlane pidev heli üldpikkusega kuni 7 sekundit. Testimise signaal tähendab sireeni korralist testimist ning elanikele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.

 

Käitumisjuhised õnnetuse (sh üldhäire signaali) korral:

  • Väljas viibides liigu risti tuule suunaga ohualast kaugemale!
  • Mine suletud ruumi, et kaitsta end gaaside või plahvatuse eest!
  • Sulge korralikult kõik uksed ja aknad ning ventilatsioon ja tuulutusavad!
  • Autos olles sulge uksed ja aknad ning lülita välja ventilatsioon!
  • Teavita ning abista naabreid ja lähedalasuvaid kaaskodanikke!
  • Lülita sisse Vikerraadio (104,1) või Raadio 4 (94,5) või telekanal ETV ja kuula seal antavaid käitumisjuhiseid! Informatsiooni saad ka www.rescue.ee ja päästeala infotelefonilt 1524.
  • Harjumatute lõhnade esinemisel hoia suu ja nina ees niiskeid rätikuid ja mine ülemistele korrustele, kuna õhust raskemad mürgised gaasid kogunevad allapoole!
  • Ära kasuta lahtist tuld!
  • Õnnetuse korral järgi alati Päästeameti juhiseid ohuolukordades tegutsemiseks!

AS Maardu Terminal teeb koostööd Päästeametiga tagamaks suurõnnetuse korral vajaliku tegutsemise ja vähendamaks õnnetuse tagajärgi.

Põhja päästekeskuse poolt on koostatud elanikkonnakaitse plaan, mis on koostatud õnnetusest tulenevate kõigi käitisest väljaspool ilmnevate tagajärgedega toimetulemiseks.

Juhiseid, kuidas ohustatud inimesi hoiatatakse ja teavitatakse suurõnnetusest ning millised on käitumisjuhised, on võimalik leida käitaja kodulehelt: www.maarduterminal.ee

Koostamise kuupäev 30.09.2018

Maardu terminal

Maardu Terminal AS'i kütuseterminal asub Harjumaal Maardus aadressil Lao 29. Kaart

Muuga sadamast terminali on orienteeruvalt 6,5 km, Peterburi maanteelt 3,0 km ja Tallinna piirilt 10,2 km.

Terminali mahutipargi kogumaht käesoleval ajal on 19 115 m3, mis jaguneb nn väikeseks (mahutid nr 1 – 14) ja uueks (mahutid nr 17 – 27) mahutipargiks. Väike mahutipark on mahutavusega 2 785 m3 ja uus 16 330 m3.

Terminali kogu mahutipark on kooskõlas kõikide kehtivate keskkonna- ja ohutusnormidega ning rajaneb täielikult kaasaegsetel ehitusnõuetele ja võimaldab paindlikku ning kiiret kaupade käitlemist.

Oleme 2011. aasta edukalt lõpetanud ja paigaldanud terminalile lisaks kahele töötavale lisaks ühe täiendava kütuse väljastusseadme ning autolaadimise estakaadile välisõhku paiskuvate bensiinigaaside kogust oluliselt vähendava Taani firma AkerSolutions gaasidetagastus süsteemi.

Maardu Terminal AS jätkuvalt suunab oma pilgu tulevikku arendamaks endast võimalikult kliendi- ja keskkonnasõbralikku ning usaldusväärset partnerit kõigile kütuste käitlejatele.